افزایش طول عمر و کاهش خرابی تجهیزات


با نرم افزار نگهداری و تعمیرات تجهیزات 


امور نگهداری دوره ای را بصورت خودکار مدیریت کنید

این ماژول بر اساس اطلاعات و شرایط استاندارد هر کدام از تجهیزات، امور مربوطه را زمانبندی کرده و در به صورتی که شما ترجیح میدهید به شما نمایش میدهد. 

  • MTBF میانگین زمان بین خرابی ها
  • MTTR میانگین زمان تعمیرها
  • تاریخ تعمیر مورد انتظار بر اساس خرابی های گذشته

سازماندهی درخواست های تعمیرات

با استفاده از این ماژول شما به راحتی میتوانید پروسه درخواستهای تعمیر را با نمایش کانبان رهگیری کنید و از حالت نمایش تقویمی برای سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت ها استفاده کنید.

افزایش کارایی عمومی تجهیزات

دپارتمان تولید در مجموعه شما میتواند درخواستهای تعمیر و نگهداری را با استفاده از پنل اختصاصی خود بصورت مستقیم و فوق العاده سریع اعلام و اجرا کند. این ارتباطات سریع و کارامد به کاهش زمان انتظار و زمان بیکاری ماشین آلات نیز منجر میشود.

دسترسی بهتر به آمار و اطلاعات

با استفاده از آمار و اطلاعاتی که بصورت اتوماتیک برای شما محاسبه میشوند میتواندی قوانین نگهداری پیشگیرانه را دقیقتر تنظیم کندی و خطر خریابی تجهیزات را کاهش دهید.